ÖVER 100 000 Nöjda Kunder
Utmärkt

Flowgun Pro

En massagepistol för att Prestera

Flowgun Go!

En massagepistol för att Fungera

Flowgun pocket

En massagepistol för att Leva

Alla produkter

Vi har tyvärr lite tekniskt strul – Om det krånglar rekommenderar vi att komma tillbaka senare!

GDPR – FLOWLIFE AB

Inledning

Denna policy tillämpas i situationer där FLOWLIFE AB behandlar personuppgifter. FLOWLIFE AB vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda den personliga integriteten och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna personuppgifts-policy syftar till att förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar sådan information.

Policy

Vi bryr oss om din personliga integritet, FLOWLIFE AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla personuppgifter som FLOWLIFE AB erhåller från eller på vägnar av dess kunder, medarbetare, leverantörer och andra med vilka INFLOW AB har affärsrelationer.

Personuppgifter

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer, kontonummer och betalkortsnummer.

De personuppgifter vi samlar in

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. FLOWLIFE AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du

  • Gör ett onlineköp eller köp i fysisk butik hos oss för leverans till adress alternativt garantihantering.
  • Anmäler dig till nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss och
  • Besöker oss, eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

FLOWLIFE AB har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter.

Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock FLOWLIFE AB detta som att du lämnat ditt samtycke till
registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med
det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du
själv lämnar information, till exempel inför ett besök hos oss, om att du exempelvis önskar viss
specialkost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

I samband med att du via personligt besök, vår hemsida, per telefon eller mail handlar hos oss, beställer nyhetsbrev eller liknande, registreras du som kund hos FLOWLIFE. Om du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering hos oss.

Dina rättigheter

Alla kunder och besökare har rätt att på egen begäran gratis en gång per år få uppgift om behandlingen av de personuppgifter som de lämnat till FLOWLIFE AB. På begäran ska FLOWLIFE AB ta bort alla identifierbara uppgifter eller personuppgifter från sina system. Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig FLOWLIFE AB att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om FLOWLIFE AB får kännedom om att personuppgifter som tidigare erhållits inte längre är korrekta, ska FLOWLIFE AB på begäran, snarast rätta eller ta bort sådana personuppgifter. Vänligen notera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan. FLOWLIFE AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgift är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas.

Säkerhet

FLOWLIFE AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker för obehörigt spridande av personuppgifter. FLOWLIFE AB vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter. FLOWLIFE AB anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

FLOWLIFE AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

FLOWLIFE ABs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.